Hallituksen kärkihanke
Neuvokas perhe on valittu yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi vuosille 2017 - 2018. Kärkihankkeen avulla tuetaan terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjausta kouluttamalla kaikki kunnat Neuvokas perhe -menetelmän käyttäjiksi. Lisäksi Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla kärkihankkeen alla juurrutetaan Neuvokas perhe käyttöä tulevassa uudessa sote-tilanteessa sekä rakennetaan monialaista ammattilaisten työtapaa perheiden elintapaohjaukseen. Vuoden 2018 loppuun mennessä Neuvokas perhe - koulutuksia on järjestetty koko Suomen alueella (ks.kartta).

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sydänliiton kehittämälle Neuvokas perhe -toimintamallille 580 000 euron valtionavustuksen osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen kärkihanketta.

Kaksivuotinen avustus on tarkoitettu vahvistamaan neuvoloiden ja alakoulujen terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusosaamista koko Suomessa Neuvokas perhe -koulutusten avulla.

Neuvokas perhe on tarjonnut jo kymmenen vuotta yhtenäisen menetelmän ja työvälineet lapsiperheiden elintapaohjaukseen. Menetelmä on tähän mennessä otettu käyttöön yli sadassa kunnassa. Valtionavustuksen ansiosta voidaan kouluttaa kaikki Suomen kunnat, vahvistaa jo koulutettujen kuntien Neuvokas-työtä sekä ottaa käyttöön lisää digitaalisia ratkaisuja, kuten sähköinen Neuvokas perhe -kortti.

Neuvokas perhe -menetelmän juurtumista uudessa sote-ympäristössä mallinnetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tuodaan muut perhetoimijat yhteistyöhön neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajien kanssa hyödyntäen Neuvokas perhe -mallin rinnalla muita jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja, esimerkiksi Ilo kasvaa liikkuen ja SAPERE.

Neuvokas perhe -menetelmä perustuu voimassa oleviin suosituksiin ja tutkittuun näyttöön vaikuttavasta elintapaohjauksesta. Yksilön pienillä tai kohtuullisilla elintapamuutoksilla saavutetaan terveyshyötyjä myös väestötasolla. Hyvä liikunta- ja ravitsemusohjaus tehdään asiakaslähtöisesti vahvistamalla perheen omia voimavaroja. Tämä tarkoittaa, että perheen tilanne ja resurssit otetaan huomioon, perheellä on aktiivinen rooli ohjaustilanteessa ja tuetaan perheen pystyvyyden tunnetta ja motivaatiota muutoksiin. Ohjauksessa huomioidaan molemmat vanhemmat ja perheen mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjausosaamista ja yhtenäistää perheiden elintapaohjausta ja hyvinvoinnin edistämistä.

– Neuvolat ja kouluterveydenhuolto ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa kohdataan lähes kaikki lapsiperheet. Terveydenhoitajilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot vaikuttavaan liikunta- ja ravitsemusohjaamiseen sekä päivitetyt työvälineet. Neuvokas perhe -menetelmän levittäminen kaikkiin Suomen kuntiin takaa perheille mahdollisuuden saman laatuiseen elintapaohjaukseen asuinpaikasta riippumatta, Neuvokas perheen kehittämispäällikkö Terhi Koivumäki sanoo.

Ajan tasalla olevan Neuvokas perhe -koulutustilanteen näet ohjaajakoulutus - sivulta. 

Lisätietoa valtionavustuksista löytyy STM:n kärkihankesivulta.