Koululiikunnasta myönteisiä kokemuksia kaikille
Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan 2016. Koululiikunnan tarkoituksena on antaa lapsille myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Koululiikunnan tarkoituksena on antaa jokaiselle lapselle myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja itsestä liikkujana. Uuden opetussuunitelman mukaan liikunnanopetuksen ydin muodostuu fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä  taidoista ja tiedoista, jotka tukevat toimintakykyä ja vaikuttavat pidemmällä aikavälillä elämään. Liikunnanopetuksen lähtökohtana on tasa-arvo, ja liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen, ja opetuksessa tulisi käyttää monipuolisesti hyödyksi koulun, ympäristön ja vuodenajan tarjoamia mahdollisuuksia. 

Myönteinen kehosuhde

Koululiikunnassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppia oman kehon tuntemista ja arvostamista. Liikuntatunneilla kehon annetaan olla juuri siinä hetkessä kokeva, tunteva, ja aistiva. Kaikilla oppilailla on oikeus positiivisiin liikuntakokemuksiin kehotyypistä ja taidoista riippumatta. 

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Liikunnalla on eri tavoitteita eri ikäluokille, mutta keskeiset liikunnan sisältöalueet kaikilla vuosiluokilla ovat samoja. Näitä ovat mm. fyysinen toimintakyky, johon liittyvät havaintomotoriset taidot ja kehon hahmottaminen. Motorisiin perustaitoihin kuuluvat mm. tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineenkäsittelytaidot. Fyysisten ominaisuuksien alueeseen sisältyvät mm. kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus. Sisältöalueisiin kuuluu myös sosiaalinen toimintakyky ja psyykkinen toimintakyky.

Jokainen oppilas kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti omaa vauhtiaan, mutta eri vuosiluokkatasoille on olemassa joitain yleistettäviä painopisteitä liittyen oppilaan kasvuun ja kehitykseen. Esimerkiksi vuosiluokilla 1-2 painopiste korostuu havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen leikinomaiseen oppimiseen ja myönteisiin liikuntakokemuksiin. 3-6 vuosiluokilla tavoitteet siirtyvät perustaitojen vakiinnuttamiseen ja monipuolistamiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. 7-9 vuosiluokilla opittuja taitoja ja fyysisiä ominaisuuksia sovelletaan eri liikuntamuotoihin ja –lajeihin, ja opetellaan tunnistamaan päivittäiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ja kannustetaan terveyttä edistävään vapaa-ajan liikuntaharrastamiseen. Yläluokilla myös nuoren psyykkistä kehitystä tuetaan antamalla mahdollisuuksia ja vastuuta osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Move -seuranta ja palautejärjestelmä arvioi fyysistä toimintakykyä 

Fyysistä toimintakykyä arvioidaan ja seurataan valtakunnallisesti Move! – seuranta ja palautejärjestelmällä kaikilla 5. ja 8. luokkaluokilla. Move! – mittausten tavoitteena on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Move-järjestelmässä on kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, joka mittaa oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Näiden osioiden suoriutumisen perusteella annetaan palaute oppilaalle ja oppilaan huoltajalle ja kouluterveydenhoitajalle. Nämä ovat osana viidennen ja kahdeksannen vuosiluokan laajoja terveystarkastuksia.

Move! –mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteena, vaan tarkoituksena on, että fyysisen kunnon arviointi ohjaisi liikunnalliseen elämäntapaan. Fyysisen toimintakyvyn testaus tulisi kokea kannustavana, ja synnyttää tunteen, että kelpaa tällaisenaan, mutta pienellä harjoittelulla voin taidoissa edistyä ja kehittyä. Testitilanteet eivät saisi aiheuttaa kielteisiä kokemuksia. Opettajan tulee huolehtia turvalliset ja hyvin organisoidut testi- ja palautteenantotavat. Myönteinen ja kannustava palaute kuuluu kaikille, jotta liikuntaan voi muodostua myönteistä suhtautumista. Tutustu Move -järjestelmään.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu –ohjelma on yksi hallitusohjelmien kärkihankkeista, ja sen tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy koulupäivän aikana. Ohjelmassa mukana olevat koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikuntatunneilla korostetaan yhdessä tekemistä, ja oppilaat osallistuvat ikätasonsa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Oppituntien tarkoitus on myös harjoitella yhteisön jäsenenä toimimisen taitoja ja toimimista yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvä oppimisilmapiiri rakentuu myös yhdessä työskentelyn taitojen avulla.