Lapsen ylipainon puheeksi ottaminen vastaanotolla
Lapsen paino on herkkä asia ja on tärkeä pysähtyä miettimään, miten lapsen painosta puhutaan neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.

Miten ottaa lapsen ylipaino puheeksi vastaanotolla?

1. Kerro lapselle ja perheelle, että mittaaminen kuuluu kasvun ja terveyden seurantaan. Tavoitteena on lapsen hyvinvointi ja terve aikuisuus.

Kouluterveydenhuollossa on hyvä kertoa lapselle, että kasvunseuraamista tehdään kaikille. Näin lapselle ei jää mielikuvaa, että vain häntä mitataan ja punnitaan. Kasvunseurannassa yksittäisten lukujen sijaan ammattilainen kiinnittää huomiota kokonaisuuteen sekä selviin nousuihin tai laskuihin kasvukäyrässä. Vanhemmat saattavat ihmetellä, miksi näin pienestä kasvukäyrän noususta halutaan puhua? Usein parhaat tulokset painonnousun tasaantumisessa saadaan, kun varhain löydetään perheen arkeen sopivia terveyttä edistäviä tekoja lisää.

2. Tarvittaessa lapsen painosta keskustellaan vanhempien kanssa. Jos lapsi on yksin vastaanotolla, painosta ei kannata puhua, ellei lapsi itse ota sitä puheeksi.

Lapsen paino on aina aikuisten asia. Yhteistyö vanhempien ja ammattilaisten välillä on avainasemassa siinä, miten asian käsittely sujuu. Kouluterveydenhuollossa haasteena on, että vanhemmat eivät aina ole vastaanotolla mukana. Usein terveydenhoitaja soittaa tai lähettää viestin vanhemmille. Kirjallisen viestin haasteena on, että lähettäjästä neutraalilta tuntuva asia voi vanhemmassa aiheuttaa hämmennystä. Väärien tulkintojen mahdollisuus on suuri puolin ja toisin.

3. Lapsen kanssa puhutaan siitä, miten arki sujuu ja mistä lapsi nauttii ja korostetaan vahvuuksia. Voidaan puhua myös terveystaitojen harjoittelusta.

Missä sinä olet hyvä? Mitä olet viime aikoina oppinut? Millaisesta liikkumisesta pidät? Terveystaidot kuten uni, monipuolinen ja joustava syöminen, liikkuminen, ruutuajan hallinta ja itsesäätelytaidot, opitaan ajan kanssa ja niiden harjoittelu vie lapselta aikaa. Terveydenhoitajalla on ihana mahdollisuus kannustaa lasta ja auttaa näkemään, missä hän on hyvä.

4. Mitä perhe toivoo? Mikä heitä auttaa tässä tilanteessa? Lapsen ylipaino on herkkä aihe ja siitä keskustelu vaatii aikaa ja luottamuksellista suhdetta. Yhteistyössä vanhempien kanssa tehdään suunnitelma.

Vanhempien kanssa yhteistyössä tehdään suunnitelma: Miten toivotte, että tässä asiassa edetään? Haluatteko tulla juttelemaan aiheesta ilman lasta? Miten voisin olla avuksi? Suunnitelma on hyvä kirjata, koska perheitä turhauttaa, jos ammattilaisen vaihtuessa lähdetään aina liikkeelle samasta "Miten teillä syödään?" –kysymyksestä.

5. Lapset eivät laihduta, mutta hyvinvointi on tärkeää. Liikunta- ja ravitsemusaiheiden sijaan joskus kannattaa keskittyä asioihin, jotka muulla tavoin tukevat perheen ja lapsen elämänhallintaa sillä hetkellä. 

Lasten painonhallinta on tavallista arkea, jossa opetellaan terveystaitoja yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena usein on, että painonnousu tasaantuisi ja pituuskasvu korjaisi tilanteen. Perheille on hyvä korostaa, että nopeita muutoksia ei tavoitella. Muutosten hidas näkyminen voi tuntua turhauttavalta ja siksi perheet voivat tarvita tsemppausta pitkälläkin aikavälillä.

 

Miten toimia, kun...

  1.  ...vanhemmat eivät ole valmiita keskustelemaan asiasta?

Vastaanottotilanteessa lapsen ylipaino voi yllättää vanhemman tai hän ei syystä tai toisesta ole valmis keskustelemaan asiasta. Tätä kannattaa toki kunnioittaa ja luoda hyväksyvä ilmapiiri. Joskus voi olla hyvä jättää asia sillä tapaamisella siihen ja katsoa, onko seuraavalla vastaanotolla tilanne keskustelulle otollisempi. Painon sijaan voi olla myös olennaisempaa keskustella, miten perheen arki sujuu tai millaisiksi he kokevat voimavaransa tällä hetkellä. Jotkut vanhemmat voivat myös ennalta ottaa yhteyttä ja ilmoittaa, että eivät halua, että heidän lapsensa kanssa puhutaan painosta. Tällöin on hyvä kertoa, miten ja miksi kasvuseurantaa terveydenhuollossa tehdään ja kertoa, että lasten kanssa puhutaan jaksamisesta, hyvinvoinnista ja terveystaidoista, ei painosta. Painoasiat ovatkin sellaiset, että jos niissä ilmenee jotain poikkeavaa, niin sitä käsitellään aina vanhempien kanssa. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 -Mitä ajatuksia lapsen kasvu teissä herättää?

-Miten sinä toivot tätä asiaa käsiteltävän?

-Millaista tietoa tai tukea minulta toivoisit?

-Millaisia aiempia kokemuksia teillä on näistä teemoista?

-Olisiko tässä teemassa jotain, mitä minun olisi hyvä tietää?

-Millaiseksi koet teidän perheen voimavarat tällä hetkellä?

Vanhemmat voi myös ohjata myös neuvokasperhe.fi sivuille katsomaan, millaista tietoa ja tukea sieltä löytyy asiaan. Vanhemman voi ohjata myös verkkokurssille: ”Huomaan, että ette tässä halua jutella asiasta enempää. Käykääpä katsomassa näiltä sivuilta, mitä löydätte. Ensi kerralla olisi kiva kuulla, löysittekö sieltä tietoa tai tukea teidän tilanteeseen.” Ylipainosta tasapainoon – verkkokurssin esitettä voi tilata terhi.koivumaki@sydanliitto.fi .

 

  1. ... vastaanotolle tulee alakouluikäinen lapsi?

Kouluterveydenhuollossa on usein se tilanne, että lapsi tulee yksin vastaanotolle. Lapsen kanssa painosta ei kannata puhua, ellei lapsi itse ota sitä puheeksi. Mikäli painossa on tapahtunut selvää nousua, on tärkeintä olla vanhempiin yhteydessä ja keskustella asiasta heidän kanssaan. Lapsen kanssa jutellaan siitä, miten arki sujuu ja mistä lapsi nauttii, korostetaan vahvuuksia. Voidaan jutella myös terveystaitojen harjoittelusta. Toki tulee tilanteita, jossa lapsi esimerkiksi tulee ammattilaisen luo harmissaan esimerkiksi siitä, että häntä kiusataan ylipainonsa vuoksi. Tällöin juuri teidän luona on se turvallisin paikka puhua tästä ja pohtia, miten lasta voitaisiin tukea tilanteessa ja miten aikuiset voivat asiaan puuttua.

Jos lapsen on sovittu käyvän säännöllisesti kasvunseurannassa, on ensinnäkin tapaamisten tiheys hyvä pohtia tarkkaan: liian tiheästä seurannasta ei ole hyötyä. Kasvunseurannassa on erityisen tärkeä korostaa lapsen vahvuuksia ja tukea lapsen positiivista suhdetta omaan kehoonsa. Ja kyseessä on nimenomaan kasvun seuranta – ei painokontrolli. Kannattaa olla herkkä, millaisia sanavalintoja erityisesti lapsen aikana käyttää. Meille ammattilaisille neutraaleiksi mielletyt sanat, voivat lapsen tai vanhempien kuulemana olla hyvinkin tunteita täynnä.

 

  1. ...vastaanotolla on lapsi ja vanhemman/vanhempien kanssa?

Lastenneuvolan puolella haasteena on se, että vanhemmat ovat vastaanotolla aina lapsensa kanssa. Tällöin painoasiasta keskustelu täytyy pohtia tarkoin, koska pienet korvat ovat valppaana kuuntelemassa, mitä ja miten hänestä puhutaan. Myös vanhemmat voivat usein varoa asiasta keskustelua lapsen kuullen. Onkin todella hyvä ajatus tarjota vanhemmille uutta aikaa, jolloin vanhempi voisi tulla vastaanotolle yksin asiasta keskustelemaan tai tarjota puhelu mahdollisuutta.

Myös painoon liittyvistä asioista on turvallista keskustella lapsenkin aikana, kun kiinnitämme huomioita sanavalintoihimme. Keskustelu lapsen jaksamisesta, perheen arjen valinnoista, suun terveydestä, motoriikasta, perheen voimavaroista, kaikesta siitä mitkä liittyvät ylipainon taustalla oleviin teemoihin ovat varmasti asioita, joista perheet voivat haluta keskustella. Meidän ei tarvitse puhua ylipainosta, tukeaksemme perhettä lapsen ylipainoon liittyvissä asioissa.

 

  1. ...vastaanotolla on vain vanhempi/vanhemmat?

Vanhemman kanssa kahdestaan voi lapsen ylipainosta keskustella usein helpommin, kun ei tarvitse varoa asioita tai sanoja, jotka eivät ole hyväksi lapsen korville. Vanhemmillekin on tärkeä luoda arvostava ja kuunteleva ilmapiiri. Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

-Mitä ajatuksia lapsen kasvu teissä herättää?

-Mistä ajattelet tämän painon nousun johtuvan?

-Onko vuoden aikana tapahtunut jotain, mistä ajattelette tämän johtuvan?

-Nyt kuulisin mielelläni, millaisia asioita te olette tämän asian eteen jo tehneet?

-Minkä olette kokeneet toimivan hyvin, mikä on ollut haastavampaa?

-Millaista tietoa ja tukea toivotte terveydenhuollolta tähän asiaan?

-Miten minä voin teitä parhaiten tukea ja auttaa?

-Missä toivoisitte olevanne tämän asian kanssa vuoden kuluttua?

Tällöin vanhemmalle kannattaa myös kertoa www.neuvokasperhe.fi sivuista, josta hän voi löytää luotettavaa tietoa lapsen ylipainoon liittyen. Hyvä idea on näyttää sivustolta Lasten ylipaino –osuus ja kertoa, että sieltä löytyy monenlaisia vinkkejä lapsen itsetunnon ja kehonkuvan tukemiseen, asiantuntijoiden vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sekä verkkokurssi, jonka vanhemmat voivat käydä täysin anonyymisti ja omalla aikataulullaan.

 

Miten terveydenhuollossa voisi parantaa ylipainoisten lasten perheiden ohjausta?

3 ehdotusta mitä voisimme tehdä nykyistä paremmin:

  • Tarjota vanhemmille suunnattuja lisäkäyntejä ja keskustelutukea. Ammattilaisten kokema ”perhe ei halua puhua asiasta” voi usein johtua siitä, että vanhemmat eivät halua keskustella asiasta lapsen kuullen. Kouluterveydenhuollossa yhteys vanhempiin otetaan henkilökohtaisesti esimerkiksi soittamalla, jos mahdollista.
  • Turhat kasvunseurantakerrat ja mittaukset pois. Perhe tai lapsi voivat tarvita keskustelua ja kannustusta useamminkin kuin vuosittaisilla käynneillä. Ohjauksen painopiste tulisi olla painonhallintaa tukevissa arjen asioissa.
  • Ryhmämallien hyödyntäminen perheiden ohjauksessa. Suomessa on toteutettu hyviä ryhmämalleja ylipainoisten lasten perheiden tueksi. Ryhmät ovat tarjonneet lapsille liikkumisen iloa ja kokeiluja, vanhemmille vertaistukea ja ohjausta. Ryhmiin osallistuneet perheet ovat olleet tyytyväisiä. 

Ulla-Maija Junno on tehnyt vuonna 2016 pro gradu työn, jonka otsikko on Lapsen painonhallinnan puheeksi ottaminen ja tukeminen neuvolatyössä.  Voit tutustua pro graduun linkin kautta tai lukemalla Neuvokas perheen koosteen työstä sivun alalaidasta. 

Lisätietoa hyvistä ryhmämalleista